19 maj 2017

Källkritik

Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. (wikipedia)

Källkritik är en metod för att granska information från olika källor. Metoden hjälper dina elever att ta reda på om informationen går att lita på och om den är användbar för deras arbete. (skolverket)

I dagens medievärld, som ju formligen exploderar av information om det mesta, från alla möjliga olika avsändare, kan det vara svårt att navigera. I tider av alternativa fakta och fejkade nyheter, kan det vara svårt att veta vad och vem man ska tro på. Visst har det alltid varit viktigt att veta hur man använder källkritiska metoder, men frågan är om det inte är av allra högsta vikt i just det här tidevarvet.

Som man kan läsa på Umeå universitetsbiblioteks sida, så finns det inte en strikt metod att använda, utan det handlar om att följa ett antal kriterier och göra en helhetsbedömning.

Om vi ska göra ett exempel av det som står skrivet här ovanför, så är tre stycken källor använda för att beskriva vad källkritik är och hur man kan använda sig av det. Två av källorna är mer trovärdiga än den tredje, varför? Jo, två av källorna har en så kallad auktoritet bakom sig och en av dem är öppen för vem som helst att vara avsändare till.

Det är inte bara barn och skolungdomar som har användning av källkritiska metoder. Vi som vanliga medborgare och mediekonsumenter behöver också lära oss att vara selektiva med vilken information som är trovärdig eller inte.

Så klart finns det böcker i ämnet, att låna från biblioteken. En sökning på ordet källkritik i Gotlib, ger 30 träffar.Inga kommentarer: